സത്യമാണോ? ഐഐറ്റിയിൽ ഡോഗ് ഹാൻഡ്‌ലർ ജോലിക്ക് ബി റ്റെക്ക്

Sep 07, 2020     Switch to English

സത്യമാണോ? ഐഐറ്റിയിൽ ഡോഗ് ഹാൻഡ്‌ലർ ജോലിക്ക് ബി റ്റെക്ക്

ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് ദില്ലി ഐഐടി ‘ഡോഗ് ഹാൻഡ്‌ലർ’ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഒരു പരസ്യം ഇട്ടിരുന്നു. അപേക്ഷകന് ഈ സ്ഥാനത്തിന് “B.A / B.Sc / B.Com / B.Tech അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഏതെങ്കിലും ബിരുദം” ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ തൊഴിൽ പരസ്യം പെട്ടെന്ന് ചർച്ചാവിഷയമായി. ഒരു ഫോർ വീലർ ഉള്ളതും ഒരു നായയെ സ്വയം മൃഗ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകണം എന്നതാണ് മറ്റ് യോഗ്യതകൾ. പലരും നിയമന പ്രക്രിയയെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി, മറ്റുചിലർ ഇത് വ്യാജമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു.

 

എന്താണ് സത്യം?

 

പരസ്യം ശരിയാണ്. എന്നാൽ പരസ്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട യോഗ്യതകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു തെറ്റാണ്. ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു: “ഡോഗ് ഹാൻഡ്‌ലർ” (കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) എന്ന പോസ്റ്റിനായി ഓഗസ്റ്റ് 26 ലെ ഒരു തൊഴിൽ പരസ്യത്തെ പരാമർശിച്ച്, ഐഐടി-ദില്ലി വ്യക്തമാക്കിയ മിനിമം യോഗ്യത വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്യം മറ്റൊരു തൊഴിൽ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധമായി പകർത്തിയതാണ്. ‘ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്ററിനറി സയൻസ്’ ആയിരുന്നു പരസ്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച യോഗ്യത. ”

 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനായി ഒരു പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും.

source